Friday, October 15, 2010

Hyange Madalaiyya Krishna Hogutide Ayushya- Gopaladasaru


ಹ್ಯನ್ಗೆ ಮಾಡಲೈಯ್ಯ ಕ್ರಿಶ್ನ ಹೊಗುತಿದೆ ಆಯುಶ್ಯ
ಮಂಗಲಾನ್ಗ ಭವ ಬಂಗ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಡಿಂಗರೀಗನ ಮಾಡೊ ಅನಂಗಜನಕಾ

hyange mADalaiyya krishna hogutide Ayushya
maMgalAnga bhava baMga biDisi ninna
DiMgarIgana mADo anaMgajanakA

"O Lord with the pure limbs, please break my knots of samsaara and free me from bondage and make me Your sevaka , O Lord the father of Manmatha."ಎಸು ಜನುಮದ ಸುಕ್ರಿತದ ಫಲವೊ ತಾನು ಜನಿಸಲಾಗಿ
ಭುಸುರದೆಹದ ಜನುಮವು ಎನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯಾಗಿ
ಮೊದಥೀರ್ಥಮತ ಚಿಃನಿತನಾಗದೆ ದೋಶಕೆ ಒಲಗಾಗಿ
ಲೇಶ ಸಾಧನವ ಕಾಣದೆ ದುಸ್ಸಹವಾಸದಿಂದಲೆ ದಿನದಿನ ಕಲೆದೆ

esu janumada sukritada phalavo tAnu janisalAgi
bhusuradehada janumavu enage saMbhavisideyAgi
modathIrthamata chiHnitanAgade dOshake olagAgi
lEsha sAdhanava kANade dussahavAsadiMdale dinadina kalede

" O , how many good deeds in countless births has led me to get this sadhana shareera Instead of making good use of this opportunity to study and become an ardent follower of Madhva siddanta, I have accumulated imperfections and defects."

The human birth is not easy to comeby. The journey of the soul is ardous and traverses many life forms before it is endowed with the elevated form called 'human being." This is repeatedly told in "Srimad bhagavatham" and in many devaranamas too.ಶಶಿಮುಖಿ ಕನಕದ ಆಶೆಗೆ ಬೆರೆತು ವಸುಪತಿ ನಿಮ್ಮಡಿಯ
ಹಸನಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದೆ ಕ್ರಿಪೆಯ ಗಲಿಸದೆ ಕೆಟ್ಟೆನೈಯ್ಯಾ
ನಿಶಿಹಗಲು ಸ್ತಿರವೆಂದು ತನುವನು ಪೋಶಿಸಲಾಶಿಸಿ ಜೀಯ
ಉಸಿರಿದ ನೆಲೆವೊ ಸರ್ವಕಾಲವು ನಿನ್ನೋಡೆತನವೆಂಬುವ ಬಗೆಯನು ಅರಿಯದೆ

shashimukhi kanakada Ashege beretu vasupati nimmaDiya
hasanAgi ninna neneyade kripeya galisade keTTenaiyyA
nishihagalu stiraveMdu tanuvanu pOshisalAshisi jIya
usirida nelevo sarvakAlavu ninnODetanaveMbuva bageyanu ariyade

"I have been hankering after sensual pleasures and wealth and have forgotton to remember Your lotus feet. Thinking that the day and night are eternal for me, I have always lived to serve my bodily needs, I never understood the total dependence of my life breath on Your great benevolence and now I begin to feel a pang when I remember that time is passing . Will I ever be able to make up for it?"ನೆರೆ ನಂಬಿದ ಪಾವಟಿಗಲ್ಯ್ ಎಲ್ಲ ಸೈದು ಪೋದವಲ್ಲಾ
ಮರಳಿ ಈ ಪರಿ ಜನುಮವು ಬರುವಾ ಭರವಸೆಯಂತು ಇಲ್ಲಾ
ಪರಿಪರಿ ವಿಶಯದ ಆಸೆಯು ಎನಗೆ ಪಿರಿದು ಆಯಿತಲ್ಲಾ
ಹರಿಯೆ ಜಗದಿ ನೀನೋಬ್ಬನಲ್ಲದೆ ಪೊರೆವರಿನ್ನಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ

nere naMbida pAvaTigaly ella saidu pOdavallA
maraLi I pari janumavu baruvA bharavaseyaMtu illA
paripari vishayada Aseyu enage piridu AyitallA
hariye jagadi nInObbanallade porevarinnAru illavallA

"I had all along thought of certain things(like acquiring a family, a house,wealth etc) as steps to increase my happiness, but my belief in these things as the cause of happiness is dwindling. I'm not sure anymore whether they are the real cause of happinees and whether they will take me upwards. Oh, What shall I do? Will I ever get another human birth? I am beginning to have doubts on this. Inspite of all these confessions of not using my time properly due to being a slave of my sense organs, I am not able to toe the line of discipline. I am still not able to control my senses. Desires are again springing up in my mind. O Lord Hari, you are the only one is the entire universe who can uplift me and there is no one like You. You are unique and compassionate."

anaMga janaka is an appropriate guNa anusandhana for the Lord here as it means the father of the seed of desire(father of kAma) is the Lord Himself and He can tune the desire towards spiritual progress rather than towards ephemeral pleasures.ಅವನಿಯೊಲಗೆ ಪುಂಯಕೆಶ್ತ್ರ ಚರಿಸುವ ಹವನಿಕೆ ಯೆನಗಿಲ್ಲಾ
ಪವನಾತ್ಮಕಗುರುಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವಚನ ಕೇಲಲಿಲ್ಲಾ
ತವಕದಿಂದ ಗುರುಹಿರಿಯರ ಸೇವಿಸಿ ಅವರ ಒಲಿಸಲಿಲ್ಲಾ
ರವಿನಂದನ ಕೇಲಿದರುತ್ತರ ಕೊಡೆ ವಿವರ ಸರಕು ಒಂದಾದರಿಲ್ಲಾ

avaniyolage puMyakeshtra charisuva havanike yenagillA
pavanAtmakagurumadhvashAstrada pravachana kElalillA
tavakadiMda guruhiriyara sEvisi avara olisalillA
ravinaMdana kElidaruttara koDe vivara saraku oMdAdarillA

"I never had nor do I have any good desire like going for a theertha yatra, I have not listened to the discourses of the Madhva siddantha which is given by none other than Hanuman. (Madhvacharya is the third avatar of Vayu). I have not done any diligent service to gurus or elders and earned thier blessings. I don't have anything to show in the court of Yama (the son of Ravi ie son of Sun). O what shall I do now that time is slipping by?"ಭಾಗವತರೊಡಗುಡಿ ಉಪವಾಸ ಜಾಗರ ಒಂದಿನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಾ
ರಾಗದಿ ಶುಕಮುನಿ ಪೇಲ್ದ ಹರಿಕತೆಸಂಯೋಗವೆಂಬೊದಿಲ್ಲಾ
ನೀಗುರ್ವಂತ ಭವ ಭಯವ ಭಕುತಿ ವೈರಾಗ್ಯವೆಂಬೊದಿಲ್ಲಾ
ಯೋಗಿವಂದ್ಯ ಗೋಪಾಲವಿಟ್ಟಲ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿನ್ನನೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ

bhAgavataroDaguDi upavAsa jAgara oMdina mADalillA
rAgadi shukamuni pElda harikatesaMyOgaveMbodillA
nIgurvaMta bhava bhayava bhakuti vairAgyaveMbodillA
yOgivaMdya gOpAlaviTTala talebAgi ninnane bEDikoMbe

" I have not mingled with Your devotees and have not done any upavasa or jagarna , not even for a day did I do these things. I did not have the good taste to listen to the nectar of Bhagavatham recited by Sage Shuka to Parikshita. I don't have the bhakthi and vairagya which can remove my fear of samsaara and release me from bondage. All in all, I have done nothing to please You but I bow my head with reverence and beg of You O Lord gOpAla viTTala, revered by the knowing sages, Please show mercy one me."

Ishtu Dina Ee Vaikunta Estu Dooraennutalidde-Kanakadasaru


ಈಶ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಟ ಎಶ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತಲಿದ್ದೆ
ದ್ರಿಶ್ಟಿಯಿಂದಲಿ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸ್ರಿಶ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರ೦ಗಶಾಯೀ

IshTu dina Ee vaikuMTa eshTu dUravu ennutalidde
drishTiyiMdali nAnu kaMDe srishTigIshane shrirangashAyi

"All these days, I was under the impression that this Vaikunta is very far away, but today I have seen the great Lord who is the master of the creation and beings, who is Ranganatha lying on the bed of sesha with my eyes."

Here Dasaru indicates that this scene has taken place right here, meaning where he was singing the song. It means on this earth. The vision of the Lord, in his heart is the final expereince to clinch the place in Vaikunta. Vaikunta is the place described in the shastras as that which is celestial, has no kind of abberations and is ideal, appealing to the minds of all mukthi yogya souls, giving constant bliss due the knowledge of the special presence of the Lord of Vaikunta."

It seems as if Dasaru wonders ,How did I come here? . He answers to himself:ಎಂಟು ಏಳನು ಕಳೆದುದರಿಂದೆ ಬಂಟರೈವರ ತುಳಿದುದರಿಂದೆ
ತುಂಟಕನೊಬ್ಬನ ತರಿದುದರಿಂದೆ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಂದೆನೋ ರ೦ಗಶಾಯಿ

eMTu eLanu kaLedudariMda baMTaraivara tulidudariMda
tuMTAkanobbana tulidudariMda baMtanAgi baMdeno rangashAyi

I have overcome 7 and 8 , I have stepped on 5 assistants, and I have stamped on one naughty person. After I did all this then I surrendered myself as your dAsa and now I find myself right in front of you O rAngashAyi."

What are these eMtu and elu that Dasaru is talking about?

Sri Bannanje Govindacharya in his lecture on 18rnentu talks in detail about these bElis or fences. These are the 15 fences which the jiva has to cross in order to understand oneself. The word “jaya” is associated with the number 18. The number 18 is described asVictory. It is because after breaking the 15 fences one realises oneself which is at 16. Number 17 is Mahalakshmi and number 18 is Lord Narayana. So the 15 fences block our view of our own true self as well as our understanding about the Lord and Mahalakshmi. What are the fences?

Shraddha

Pancha Bhootas- Air, Water, Fire, Earth and Space

Senses of Taste, Smell, Touch, Sight and Hearing

Mind

Annam

Viryam

Tapas

Mantra

Karma

Loka

Nama

Why is Shraddha a fence?

Shraddha means faith. Faith is the first and foremost barrier because it dictates the path we take. Our life experience is shaped by the faith that we hold. The knowledge we obtain is also controlled by our faith. If faith is itself in the wrong concept , then the jiva is stuck. Example: An atheist never sees the hand of God in creation. A believer always sees God’s hand in the beauty of creation.

Why are Pancha Bootas an obstacle ? How do the five Indriyas become obstacles?

- Prithvi, Kam, Vayu, Apa, Tejas. The body is composed of these five elements. The entire gross world is also composed of these five. We depend on the five elements knowingly as well as unknowingly.

Vayu: We need air to breathe, air to keep us alive, air to keep us cool, air to dry ourselves,

Prithvi:The earth is where we stand, sit, live, talk. Our very existence depends on the favourable conditions on the earth.The earth with the aid of water and sunlight, provides food for the living beings.

Apa: Water is extremely essential for our body’s well being. Without water one cannot survive for long. We know that ¾ of the earth’s surface is covered by water.

Tejas: Heat gives warmth and warmth nourishes life. So without tejas-one would have no life on earth.

Kam: Space is of course the most unique of the pancha bhootas.Without space all the others would have no space to exist in. Without space, we cannot exist.

The organs of sense enable us to taste food and water, to feel cool or warm, to enjoy sunlight or shade, to breathe fresh air. But why are all these called as obstacles? They seem more like helpful tools. They are obstacles until one realises that all these are under the control of God and work as per His inspiration. The very same things which can deter us, also help us in moving forward if we have the correct attitude. Every experience, ever thing of beauty that we see, any wonderful music that we hear should end in disclosing the glory of God. If we trace back any experience of ours we find that the originator is God and His wonderful creation. .... But.....

This is for those who have the SRADDHA that God is the Supreme controller. The point to note is that which is a fence becomes a support if we have understood with conviction that the Lord is the omniscient, omnipotent and omnipresent Supreme being.

Being grateful for all the experiences, not complaining of heat,cold and other dwandhwas (doubles) are a few steps that have been advised for crossing this hurdle. Cultivating virtues like truth, kindness, compassion,patience,forbearance,peace which are all related to our sense organs etc make one more pliant in devotion to God.

Mind: The scriptures say mana eva manushyAnAm karaNam baMda mOkshayOH that the mind is the cause of bondage as well as the cause of liberation. How should we understand this?

The objects of the senses are the objects or experiences that give pleasure to the respective sense. The association of the mind with the objects of the senses causes the mind to get attached to the objects. This constant association develops the attachment and one never wants to be separated from the object of pleasure. If such a separation is forced negative emotions like anger, revenge etc flare up . The flood of negative emotions overpower the jiva and one is unable to even cognition if one is doing the correct thing or wrong. So it is a very very big fence. On the other hand if one associates one’s mind with the Lord by chanting, listening and talking of His glories then one ‘s mind gets attached to the Lord. Once this happens, He takes over and showers His grace on the jiva.

Annam: All living beings thrive on food. Without food we would lack energy to do anything. But Lord Krishna has described the effect of food on our thinking. If we consume foods that are satvic in nature then the mind is in the Satvic mode which is tuned to acquiring knowledge . So the types of food we eat, the amount of food and the time when we partake of this food as well as how we partake of it is important. One has to eat food that is offered to the Lord and not otherwise. One should eat just enough to sustain oneself and not for indulgence of taste. The Lord exists in the food grains, in the prepared food and in the stomach as Vaishvanara. He has no doshas because of being present in these different entities as He has changeless, infinite auspicious attributes always. Understanding that the Lord has designed the universe with so many diverse foods for the different beings and being grateful for the food that He has made available to us while eating goes a long way in overcoming this fence.

Veeryam: The mental strength required to carry through our thoughts into action.If this strength is not there, then it is impossible to achieve anything. A willpower of a strong nature is required to progress spiritually. The necessity to form convictions on thoughts imparted by our guru is very real and one has to have the strength of mind to not be swayed by opposite notions of this thought. The strength to adhere to the sayings of the Guru in the face of any opposition and the ability to recollect and state with conviction the same is necessary for success in spirituality. This can be cultivated by serving the Guru, by serving the Bhagavathas, by being constantly immersed in listening to the leelas of the Lord followed with the other with the other eight forms of bhakthi.

Tapas: The ability to undertake physical and mental activities which go beyond the comfort zone of our normal life is called as tapas. Tapas helps in disciplining the mind and is a necessary tool for moving the senses towards the service of the Lord. Tapas enable ones to reach a state of stability referred to by Sri Krishna as ‘samattvam yOga uchyate”. It is the state which is necessary to obtain the grace of the Lord . Tapas also cleanses the body and mind. The heightened purity of the body due to penance results in undertaking of more penance and then more and more. Similarly the purity of the mind enhances the grasping power of whatever Shastra is being read or heard to. The subtle meanings that are contained in the Shastras can be grasped only when the mind is very pure.

On the other hand tapas without the feeling of reverence that the Lord has in His abundant mercy given us the strength to undertake it, causes the jiva to feel full of ego. Impatience towards others, intolerance of people of lesser discipline etc results and this is a sure deterrent to spiritual uplift.

Mantra: Speech is used to communicate our inner thoughts and feelings. If Speech is used in the correct way, it is a very good tool, otherwise it can be the cause of downfall. Speech has to be controlled and free from resentment towards others. It should not hurt others, then such words are accepted by the Lord as a flower .

It is said that one of the favored flowers that the Lord likes to receive from His devotees is “ahimsA “(ahimsA pratamam pusham”). Maximum hurt is caused by speech and this should be avoided at all cost. On the other hand talking about the glory of the Lord and His devotees, expressing feelings of gratitude through song and verse are all the positive ways in which this barrier can be overcome.

Karma: All actions, thoughts come under this banner. If one offers everything that one does with the mind,body and speech to the Lord with the understanding that He empowers us to think,move,speak etc and that we are nothing without His great benevolence, then the Lord accepts and relieves the jiva of being burdened with that karma. Since most of the time, one forgets to have this anusandhana the entire life is spent in accumulating karma baggage. We have to bring the right attitude into our life and make it as part of ourselves as just as breathing is a part of our bodily and mental process. This can be done only by constant remembrance of the sloka

‘yagnyArtha karmaNo nyatra lOkoyam karma bhandanaH”

Loka: The worldly possessions that one has were not ours before we were born and will not be ours when we leave the world, in between whatever we are bestowed with is definitely not ours. But we always tend to identify it as part of ourselves and this causes bondage. We should move above this tendency to possess and understand that the Lord is the giver and we are just there to experience what He bestows on us. He decides when and how to end the expereince of every possession.

Nama: Name and fame are the most “WANTED” but difficult to acquire things for all. It is very desirable to be famous and to be welcomed and accepted as great by many. This desire causes the downfall of many. People are ready to commit any injustice to obtain fame. The understanding that fame is not something permanent and is again under the Lord’s control releases us from doing good things just for fame . On the other hand if we don’t give importance to this thought of obtaining fame or name then our energy is focused on doing the service as offering it at the Lord’s feet. This is right attitude that one should try to develop.

baMTaraivara tulidudariMda:

The sense organs should be trained to move towards acquiring knowledge, serving the Lord, visiting temples of authentic origin .


ವನ ಉಪವನಗಳ ಕಂಡೆ ಘನ ಸರೋವರಗಳ ಕಂಡೆ
ಕನಕಗೋಪುರಂಗಳಿ೦ದ ಘಾನ ಶೋಭಿತನೆ ರಂಗಶಾಯಿ

vana upavanagala kaMde gaNa sarovaragala kaMde
kanakagOpuraMgaliMda ghAna shobitane raMgashAyi


ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯದ ತೊಲೆಗಳ ಕಂಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪ ಮಹದ್ವಾರವ ಕಂಡೆ
ನಿರ್ಜರಾದಿ ಮುನಿಗಳ ನಾ ಕಂಡೆ ದುರ್ಜನಾಂತಕನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ

vajravaiDuryada toLegala kaMDe prajvalipa mahadwArava kaMDe
nirjarAdi munigala kaMDe durjanAMtakane sriraMgashAyi

ರಂಬೆಉರ್ವಶಿಯರ ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ತು೦ಬುರು ಮುನಿ ನಾರದರನು ಕಂಡೆ
ಅ೦ಬುಜೋದ್ಭವ ರುದ್ರರ ಕಂಡೆ ಶಂಬರಾರಿ ಪಿತನೇ ರಂಗಶಾಯಿ

raMbeurvashiyara melava kaMDe tumburu muni nAradaranu kaMDe
ambujOdbhava rudrara kaMDe shaMbarAri pitane raMgashAyi


ನಾಗಶಯನನ ಮುರುಥಿ ಕಂಡೆ ಭೋಗಿಭೂಶನ ಶಿವನನು ಕಂಡೆ
ಭಾಗವತರ ಸ೦ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ನಾ ಕಂಡೇ

nAgashayanana muruthi kaMDe bhogibhushana shivananu kaMDe
bhAgavatara sammelava kaMde kAgineleyAdi keshavana Na KaMDe


The grandeur vaikunta is described in the next three charanas quoted above. The presence of those who mediate on the Lord without fear of death or disease, those who dance in devotion, those who sing in devotion and the great Brahma, Vayu, Rudra are all visible to me, so says Kanaka Dasaru. It is evident from here that each jiva has its own form of expression of devotion and each one has a place in Vaikunta. So one has to use the ability one has been endowed with to the fullest and move towards perfection in that by being present in time always. All the great devotees of the Lord are always present where His praise is sung. And with the thoughts of reverence to these great devotees we can invoke thier presence among our midst and thereby enhance our sadhana. Satsangha can be obtained by thinking of the words, deeds of the great devotees of the Lord or even by recollecting their great devotion towards the Lord and finally by devotion to their ishtadevata-The Lord supreme. This satsangha can be obtained by singing devaranamas . This is THE WAY to go for one who wants to experience the presence of the Lord in one’s own heart. Let us render our service to the world, with the attitude of surrender to the Lord .

Krishna Krishna Krishna Endu Muru Bari Neneyero-Vyasarajaru

ಕ್ರಿಶ್ಣ ಕ್ರಿಶ್ಣ ಕ್ರಿಶ್ಣ ಎ೦ದು ಮುರು ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ
ಸ೦ತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಕುಥಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಬಾರ ಹೊರುವನೋ

krishna krishna krishna endu muru bAri neneyero
saMtushtanAgi mukuthi koTTu mikka bAra horuvano

Sri Vyasarajaru says that if one says "Krishna " three times, then Paramatma will be pleased with him and showers his grace on him . But one may say it three times and we have the experience that no such thing happens. This has to be understood more deeply. Here muru bari means in the three states of Jagara, Swapna and Suhupthi one should have his smarana continuously. That is possible only when one is in the state of Samadhi . So remembering Krishna in all the three states that are possible for the jeeva in samsara is the goal for a mukthi yogya jeeva. If one were able to accomplish this then the Lord's grace is sure to encompass such a person and he can rest assured that the Lord will grant him mukthi and burn off his sanchita and agami karmas. The heavy weight that accompanies the jeeva is the weight of
its karma over past lives. This weight will be unburdened by the Lord when the soul is eligible for his grace. Sir Vyasarajaru says 'mikka bAra' means the remaining karma which has not come into play . The karma which is not in the accumulated parcel but has been approved for the jeeva's experience is called as prArabdha. This has to be endured even if it takes more than a life time, but Sri Vyasarajaru gives the assurance that the jeeva will be relieved of the responsibility for the baggage of karma in store .ಸಕಲ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಟಿಸಿ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದರೇನು
ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧರನ ನಾಮಕೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲವೊ

sakala vedA shAstra paTisi sAravannu tilidarenu
makara kuMdala darana nAmake saTiyillavo

Study of the Veda's , Shastras is done in order to learn about the glories of the Lord . If one has studied the vedas and shastras and found out the essence of them , but does not implement what he has learnt or if he does not experience what he has learnt then his learning is not equivalent to one who can call out the names of the Lord with the understanding that the names of the Lord are to glorify Him and not just to call him. A devotee who can experience the glory of the Lord by chanting his name is the ideal devotee.ಕಮಲನಾಭನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಮೆರೆಯಿರೋ
ಯಮನ ಭಟರು ನೋಡಿ ಅ೦ಜಿ ಅಡವಿ ಪೋಗುವರೋ

kamalanAbana chinneyanu dharisi koMDu mereyirO
yamana bhaTaru nODi anji aDavi pOguvaro

He suggests that one should have those adornments on the body that show that
he is a Haribhakta . Looking towards the spiritual side : Sri Vyasarajaru may want to convey that a person who has done the upasana of the Lord as KamalanAbha is one who's mind is unadhered to any attachment of the world even though existing in it. "Kamalanabha" is the Lord with the lotus in his navel. Such a person will not be born again, and will not be chased by the servants of Yama. It means such a person will reach his higher goal of mukthi.

The marks of Lord Vishnu should be borne by the sadhaka during his sojourn in this world.He should cultivate the 30 Bhagavatha Dharmas described in the 7th and 8th Skandas of Srimad Bhagavatham.

They are:

1. sarvataH manasosanga - Detachment from worldy objects with steady conviction that HARI is Sarvothama.

2. sAdusanga - Constant association with the devotess of the Lord.

3. shouchaH : External and Internal purity. Internal purity is the result of performance of enjoined duties undesirous of fruits.

4. tapaH : The mind should be incessantly emgaged in the contemplation of the divinde and not stray to sinful thoughts.

5. titikshA : Tolerance towards duals like pain,pleasure and love,hate as conferred by God in consonance with karmas.

6. mounam : Constant meditation on the glories of the auspisious attributes of the Lord and zero of usage of the tongue for other speech.

7. swAdyAya : Study of scriptures which sublimates to the knowledge that all words speak of the glory of Paramatma.

8. Arjavam : Being straightforward in thought , word and deep. No hypocrisy.

9. brahmacharya : Abstinence from pleasure through any of the sense organs and engagement of the sense organs to prostrate the Lord.

10. ahimsA : Renouncing kama-desire which is the instigator to cause pain to others , paves the way to enlightenment.

11. samatvam - Treat honour and disgrace with the same state of mind.

12. sarvatra AtmeshavaranvIksha The Lord is the same infinite attributes in all His myraid forms both inside and outside.

13. kaivalyam - Always know that he is a dependent doer and is an instrument in the Lord's hands.

14. aniketanam -Understand that all objects in samsara are of a fleeting nature and realize that reaching Lord Vishnu's abode is his goal.

15. viviktadeshasevitvam - Live and do sadhana while in the human body but treat it as a temple of the Lord.

16. chIravasanam- Doing one's appointed assignments as the adoration of the Lord, without craving for results life after life .Such existence tatters the cloak of prArabdha.

17. santosham yenakenachit - Being content with what he earns the sadhaka lives doing sadhana to attain spiritual progress.

18. parArthaHa : Never wishing for the wealth of others

19. satayam : Words which contributes to the well being of the Noble souls.

20. abayam :Free from the fear of persecution , physically and mentally

21.shama dama -Fixing the mind on the Lord with complete sense -restraint

22. shravanam -Listen to the glories of the Lord

23. kirthanam -Sing the glories of the Lord.

24. smaranam -Contemplation of the Supreme Lord.

25. sevA - Dedicated service to the Absolute master and Lord of the universe with body, mind and speech.

26. Ijya-puja - Adoration of the Almighty with the sixteen types of service.

27. avanatiH: Bowing to the Lord with deep devotion again and again -cultivation of humility

28. saKyam - Conviction that the Lord is his sure and sole, affectionate caretaker.

29. dAsyam -Accept the Supremacy of the Lord and realize what a privilege it is to serve someone of such infinite and boundless attributes.

30. Atmasamarpanam - Total unconditional surrender of the body, mind and soul to the benevolent Supreme Lord.ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಮಧ್ವ ಮತವಾ ಅನುಸರೀಸಿ ನಡೆಯಿರೋ
ಸುಮ್ಮಾನದಿ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಸ್ಣಾ ತನ್ನ ಲೋಕ ಕೊಡುವನೋ

janma vetti madhva matavA anusarIsi neDeyirO
summAnadi sri krishnA tanna lOka koDuvanO

Sri Vyasaraju is exhorting such people who are disciples of Sri Madhvacharya to follow the tenets of the philosophy and he says that the Lord will easily bestow His grace on such a devotee and grant the sadhaka a place in His world.

Ittige Mele Ninta Namma Vittala Tanu- Purandaradasaru


ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಟಲ ತಾನು
ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಊರಿ ನಿಂತ ದಿಟ್ಟ ತಾನು

iTTige mele niMta namma viTTala tAnu
puTTa pAda oori niMta diTTa tAnu

The great Lord Krishna who was pleased with his devotee punDalika , appeared before him when his parents where asleep with their head on his lap. As he did not want to disturb them, he took hold of a brick which was near at hand and offered it to the Lord as an Asana/seat. The Lord stood on it and became the Lord Panduranga viTTala, the beloved Lord of Pundalika and many great Haridasas. The Lord is Nitya trupta. He does not need anything from his devotees. Yet it is the duty of His devotees to remember Him with love always for ALL existence is dependent on Him. He is the only independent entity. The Lord stands on the brick and proves that He is sure to accept whatever is offered with devotion irrespective of its worldly value. The fact that He gave his darshan to Pundalika while he was engaged in serving his parents shows that He can be realised by one who performs the duty in that lifetime ,without any expectations and with the sole intention to please the Lord.

The message of the Gita has been proved by the Lord. Dasaru says, He pressed His tiny feet on the brick and stood firmly , even though He is the huge, almighty, omnipresent Lord, who encompasses the world and is so huge that he could measure the entire Brahmanda in two steps. This ambiguity of the Lord is reffered to as anoraniyan mahatomahiyan . The Lord resides in the heart of all jeevas as said in the Gita Chapter 15. If we fix our mind on the feet of the Lord we can see Him standing in all His glory. toMkada mele kaiya kaTTi bhakutaru baruvadu noDuvanamma He stands with his hands on His hips which is the ideal position for observation. There he stands and observes His bhaktas who come to pay thier obeisance to Him.Dasaru is referring to yet another attribute of the Lord- Sakshi. VSN. He is the Sakshi or witness to all the deeds of all jeevas and none can escape His notice.ಪಂಡರ ಪುರದಲಿ ಇರುವನಂತೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಂಬುವನಂತೆ
ಚಂದ್ರಭಾಗ ಪಿತ ಇವನಂತೆ ಅ೦ಗನೆ ರುಕ್ಮಿನಿ ಅರಸನಂತೆ

paMDara puradali iruvanaMte pAMduraMga eMbuvanaMte
chaMdra bAga pita ivanaMte angane rukmini arasanaMte

viTTala is standing in Pandarpur and is known as pAnDuranga.He is the father of the river chandrabaga and is the husband of the queen Rukmini Devi. Ganges is the water that springs from His feet during his incarnation as Vamana/Trivikrama and He is the father of Ganga. Since this river Bhima is at the feet of Panduranga viTTala , He is the father of this river which is known chandra bAga in Pandarpur as it takes the shape of a half moon . Lord Krishna is the same as viTTala and viTTala is the same as Lord Krishna. This is re-asserted by Dasaru by saying that Panduranga's consort is Rukmini.ಕನಕದಾಸೆ ಇವಗಿಲ್ಲ೦ತೆ ಹಣದ ಆಸೆ ಬೀಕಿಲ್ಲ೦ತೆ
ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ನೆ೦ಬೊನ೦ತೆ ಭಕುತರ ಕರೆಗೆ ವದಗೊನ೦ತೆ

kanakadAse ivagillaMte haNada Ase bekillaMte
nAdabrahma eMbuvanamma bhakutara karege vadagonaMte

The Lord is not pleased by gifts of gold or money. He is called as nAda braHma . He is pleased by the devotional songs and recitations of His devotees. In another devuru nama Prasanna theertharu says nAda swarada sogasAda dwanigalalli nAda brahma ta kaadu noDutiha The Lord resides in sound and is the cause for speech .He is waiting for the words of His devotees. One who is aware of this whenever he speaks, such a devotee's words are the words which He will prove true.ಕರಿಯ ಕಂಬಲಿ ಹೊದ್ಯಾನ೦ತೆ ಹಣೆಯಲಿ ನಾಮ ಹಚ್ಯಾನ೦ತೆ
ತುಲಸಿಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಯಾನ೦ತೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ೦ಬೋನ೦ತೆ

kariya kaMbali hoddiyanaMte haNeyali nAma hacchyanaMte
tulasimAle hAkyAnaMte puraMdara viTTalanembonaMte

The Lord covers Himself with a black shawl. He wears a nama on his forehead.He wears a tulasi mala and is everready to bestow His devotees with mukthi when they are eligible for it. The jeeva is bound by two sheaths of ignorance. One is the paramAchadika and the other is jeevAchadika. The first one prevents the jeeva from seeing the Lord and the second one obscures the jeeva from seeing his own self. The jeeva can realize his self only by opening his inner eye which is located in the middle of the forehead- aGYachakra. When we see the Lord adorned with the black shawl we have to jerk ourselves out of being complacent with our existence and strive to discover the purpose of life.When we look at the Lord and see His forehead decorated with the nAma we have to assert ourselves in the path which will allow the inner eye which is in the center of the forehead to open. The tulasi mAla signifies japa and dyAna. When we see the tulasi mala around his neck we must understand that doing DhyAna of the Lord is the path to endear ourselves to Him and realize the true purpose of life. In another devuru nama Purandara Dasaru says: kaNNinoLage nOdo hariya oLa kaNNinndali nOdo mUjagada Dhoreya See Lord Hari through the inner eye. See the Lord of the three worlds through the inner eye through DhyAna.

Isha Ninna CharaNa Bhajane - Kanakadasaru


Keshava Nama


Isha ninna charaNa bhajane
Asheyinda mADu venu
dOsharAshi nAshamADu shreesha kEshava ||

Meaning : O keshava, I will pray your feet with love. Remove all paapa that I have done immensely.


sharaNu hokkenayya yenna
maraNa samayadalli ninna
carana smaraNe karuNisayya nArAyaNa ||

Meaning : O nArAyaNa, I pray you to remind me of your name at the time of my death.

shOdhisenna bhavada kalusha
bhOdisayya gyAnavenage
bAdhisuva yamana bAdhe biDisu mAdhavA ||

Meaning : O mAdhava, filter out my earthly sufferings, teach me (divine) knowledge, remove distress (caused) from yama.


hindanEka yOnigaLali
bandu bandu nondenayya
indu bhavada bandha biDisu tande gOvindA ||

Meaning : O gOvindA, I have suffered by coming (on this earth) through many wombs. Today, you free me from this (earthly) sufferings.


bhrashTanenisa bEDa krishNa
ishTu mAtra bEDikombe
shishTaroDane ishTu kashTa biDisu vishNuvE ||

Meaning : O vishNu, I pray you only to make me not to be called selfish. Free the difficulties from good people.


madananayya ninna mahime
vadanadalli nuDiyuvante
hrudayadoLage hudugisayya madhusUdhanA ||

Meaning : O madhusudhana, father of Madana, make me always praise your qualities and keep them in my heart.


kavidukonDu iruva pApa
savidu pOguvante mADo
javana bAdheyannu biDisu trivikramA ||

Meaning : O trivikrama, Deplete the pApa which surrounds me (because of previous janumas) and give freedom from yama (ie., give mukti).


kAmajanaka ninna nAma
prEmadinda pADuvantha
nEmavenage pAlisayya swAmi vAmanA ||

Meaning : O vAmana, father of kAma, make me recite your name with affection as a routine.


modalu ninna pAda pUje
odaguvante mADO yenna
hrudayalli sadana mADo mudadi shriidara ||

Meaning : O sridhara, make me to pray your feet first (in a day) and be there in my heart always.


husiyanADi hoTTe horeva
vishayadalli rasikanendu
husige hAkadiirayya hrushiikEshanE ||

Meaning : O hrushikEsha, Do not neglect me by considering me the one who is interested only in feeding his stomach by telling lies.


biddu bhavadanEka januma
baddhanAgi kalushadinda
geddupOpa buddhi tOrO padmanAbhane ||

Meaning : O padmanAbha, I have done pApa again and again, in all previous januma. and I am caught in that cycle. Show me knowledge to win over this.


kAma krOdha biDisi ninna
nAma jihveyoLage nuDiso
shrii mahAnubhAvanAda dAmOdarA ||

Meaning : O great dAmodara, put your name on my tongue and free me from lust and anger.


pankajAksha nEnu yenna
manku buddhyannu biDisi
kinkaranna mADikoLLo sankarushaNA ||

Meaning : O sankarshaNa, who has eyes resembling lotus, make me your servant by removing idiotic (in me).


yEsu januma bandarEnu
dAsanalla vEno nAnu
ghAsi mADadiru yenna vAsudEvanE ||

Meaning : O vAsudeva, Do not hurt me because, after all I am your servant however times may I take birth on this earth.


buddhi shOnyanAgi yenna
paddha kArya kuhakamanava
tiddi hrudaya shuddhi mADo pradyumnanE ||

Meaning : O pradyumna, Cleanse my heart by removing the bad thoughts which come from bad deeds which I have done without proper knowledge.


jananijanaka nIne yendu
nenevenayya diina bandhu
yenage mukti pAlisayya aniruddhanE ||

Meaning : O aniruddha, I remember always that you are my both my parents, and that you lift the downtrodden, give me Mukti.


harushadinda ninna nAma
smarisuvate mADu nEma
virisu caraNa dalli pushOttamA ||

Meaning : O purushottama, Make me to recite your name sincerely, and with pleasure.


sAdhusanga koTTu ninna
pAdabhajaneyiTTu enna
bhEdamAdi nODadirO shri adhOkshajA ||

Meaning : O adhOkshaja, do not treat me as different (not your son), give me good company and give me your service.


cAru caraNa tOri yenage
pArugANisayya konege
bhAra hAkutiruve ninage nArasimhanE ||

Meaning : O narasimha, I depend on you to show me the right path which will lead me (eventually) to the goal (Mukti).


sancitArtha pApagaLanu
kincitAda piiDegaLanu
muncitavAgi kaLedu poreyo swAmi accyutA ||

Meaning : O accyuta, you have to take care of me by removing the accumulated pApa and sufferings first.


gyAna bhakti koTTu ninna
dhyAnadalli yiTTu sadA
hiina buddhi biDisu munna shrii janArdhana ||

Meaning : O janArdhana, give me (divine) knowledge, keep me in your dhyAna, remove bad thoughts.


japatapAnushTAna villade
kupathAgAmiyAda yenna
krupeyamADi kshamisabEku upEndranE ||

Meaning : O upEndra, you have to please forgive me for I have tread in wrong paths without japas or anusTAnas.


moreya iDuvenayya ninage
sharadhi shayana shubhamatIya
irisu bhaktanendu paramapurusha shri harI ||

Meaning : O shri hari, paramapurusha, one who lies on ocean, I pray you to give me divine knowledge by considering me as your bhakta.


puTTisalEbEDa innu
puTTisidake pAlisenna
ishTu mAtra bEDikombe shrii krishNanE ||

Meaning : O shri krishNa, My only request you is not give me birth anymore, but since you have given this birth you have to bring me up.


satyavAda nAmagaLanu
nityadalli paThisuvavara
arthiyinda salahuvanu kartru kEshavA ||

Meaning : keshava will protect the one who recites His name (this deveranAma) always.


mareyadale hariyanAma
baredu Odi kELidavage
karedu mukti koDuva neleyAdikEshavA ||

Meaning : neleyAdikEshava (Ankitanama of Shri Kanakadasa) will call and gives Mukti to the one who writes, reads His name (always) without fail.

Bandanene Ranga Bandanene Enna - Purandaradasaru


bandanEne ranga bandanEne enna|p|
tande bAlakrishNa navanIta cOra |a|

Meaning :

Did bAlakrishNa, my father, ranga, the butter thief, come to me? (asks yashOda)


ghalu ghalu ghaluremba ponnandige gejje
hoLe hoLe hoLe yuva pAdavanUruta
nali nali nalidADuta ungura araLele
thaLa thaLa thaLa hoLeyuta shri krishNa |1|


Meaning :

Did vAsudEva come with 'gejje' making the sound 'ghalu', with sparkling feet, with ring on his toe finger, with shining body.


kiNi kiNi kiNI remba karada kankaNa
jhaNa jhaNa jhaNa remba naDuvina ghaNTe
dhaNa dhaNa dhaNa remba pAdada toDavina
miNa miNa miNa kuNidADuta shri krishNa |2|


Meaning :

Did He come with kaNkaNa (on the forehead), with bell on His pelvis, playing all along?


hiDi hiDi hiDi yendu purandara viTalana
duDu duDu duDu duDane ODuta
naDi naDi naDI yendu pellane piDiyalu
biDi biDi biDi dammayya ennuta shri krishNa |3|


If he has come, try to catch Him, do not allow him to run away again, when we ask Him to come, he will beg us to leave him. But do not do that!

Na Ninna Dhyanadoliralu Mikka - Purandaradasaru


nA ninna dhyAna doLiralu mikka
hIna mAnavarEnu mADa ballarO ranga |p|

Meaning :

O Lord, when I am meditating on you, those people (who envy him and try to hurt his feelings) cannot ever do any harm to me


maccarisuvarella kUDi mADuvudEnu
accyuta ninadondu dayeyiralu
vAtslya biDadiru ninna nambide dEva
kiccige iruve muttuvude kELalO ranga |1|


Meaning :

People who envy on me, cannot do anything to me, if your blessings in there on me Please continue to show me care O Lord, then, these people cannot dare touch me, like ants cannot touch fire.


dhALili kudure vaiyAradi kuNiyalu
dhULu raviya mEle musukuvude
tALidavarige virudhdha lOkadoLuNTe
gALige giriyu allADa ballude ranga |2|


Meaning :

If a horse in a battle dances in fancy then does the dust cover the sun? Is there anything against patient people and can wind blow up a hill?


kannaDiyOLagina gaNTu kaNDu kaLLa
kannavikkavana vashvahude
ninna nambalu muddu purandara viTala
cinnakke puTaviTTante ahudu ranga |3|

Meaning :

Can a thief burgle the treasure seen in the mirror? It is just like made gold shine better, that I keep faith in you, O purandara viTala (You are like Gold, my faith is like made Gold shine)